Hirdetéseink 2018. április 15.

 • Szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, akik az Ifjúsági Találkozó lebonyolításában segíteni szeretnének, szombaton, április 21–én, 14 órára a plébániára.
 • Az elmúlt hetek Hazánkért ajánlott közbenjáró imái, szentségimádása és dicsőítése után most szeretettel hívjuk a kedves testvéreket 17-én kedden este 19.30-ra a templomba egy félórás hálaadásra is. Nem azért, hogy adott pártok hogyan szerepeltek a választáson, hanem abban a hitben, hogy a Jóisten végtelen szeretetében megadja nekünk mindazt, amire valóban szükségünk van. Utána 20 órától pedig várjuk a Testvéreket a közösségi házba egy beszélgetésre is, ahol a témák között az elmúlt időszak értékelése, a jelen feladatai, az önreflexió és a belső megújulás lehetőségei is szerepelnek majd. Az est folyamán ifj. Hollik István is velünk tart majd a közös gondolkodásban.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban.
 • Az e havi tanúságtételt jövő vasárnap a 9.30-as szentmise keretében hallgathatjuk meg.

Hirdetéseink 2018. április 8.

 • Templomunk szekkóinak felújítására 505.000 Ft–ot gyűjtöttünk múlt vasárnap. Köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Ma, egész napos szentségimádást tarunk a templomban. Az Isteni Irgalmasság órájában 15-órakor a Jézus Szíve család imaórát tart. 16 órától szeretettel várunk mindenkit dicsőíteni, hogy Isten dicsőüljön meg a magyar nép életében.
 • Holnap hétfőn, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe.
 • Április 13-án pénteken Vácon az Irgalmasrendi kápolnában a kórházlelkész szolgálat szervezésében 24 órás szentségimádás lesz.Ennek keretében este kilenctől tízig a nagymarosi közösség Deme Hajniék közreműködésével dicsőítő imádságra hívnak mindenkit.
 • Elkezdődött templomunk külső felújítása, mely 60 millió Ft állami támogatásból valósul meg. A munkálatok szeptemberig fognak tartani.

Egyháztanács ülés jegyzőkönyve 2018. március 19.

A Nagymarosi Egyházközség  Egyháztanácsa ülésének jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2018. március 19.

Templom oltár és szószék restaurálás

 • Schwartz Rezső, a majdan restaurálást végző restaurátor a helyszínen a templomban az Egyháztanács és az érdeklődő hívek előtt részletesen vázolta mindkét műtárgy restaurálásnak módját, lehetőségeit, és a várható esztétikai végeredményt.
 • A helyszínen több felmerülő és feltett kérdésre is választ adott.
 • Mivel a restaurátori tájékoztató mindenki számára meghirdetett, és nyitott alkalom volt, ezért – további hosszas közvélemény kutatások helyett – István atya az Egyháztanács kezébe tette le a döntést a továbbiakról.
 • Az Egyháztanács egyhangú igen szavazatokkal (1 tartózkodás mellett) azt a döntést hozta, hogy amennyiben a tárgyi restaurálásokra beadott pályázaton nyer az Egyházközség, úgy Schwartz Rezső urat megbízva valósuljon meg az ő általa felvázolt formában a főoltár, az angyalok és a szószék restaurálása.
 • Amennyiben ez a pályázat nem lesz nyertes, úgy újratárgyalásra kerül, honnan, milyen módon lehet anyagi forrást szerezni a restaurálásra. De anyagi forrás hiányában mindez időben eltolódhat az egyéb, fontosabb, templomhoz kötődő sürgősen elvégzendő teendők miatt (pl. templom körüli talajvíz elvezető drénezés).
 • Az Egyháztanács egyúttal köszönetét fejezi ki Turjányi Ákosnak a pályázati anyag gyors és szakszerű összeállításáért.

Plébánia udvari vizesblokk

 • Elkészültek a korábbi egyeztetések alapján megrajzolt alaprajzi és látványtervek.
 • Zoller Andrea és Heininger Ferenc egy minden Egyháztanácstag számára elküldött összefoglaló anyagban jelezte, véleményük szerint hol szükséges további változtatás, finomítás.  Ennek alapján várták az egyháztanácsi tagok visszajelzéseit.
 • Észrevétel I.: az ifjúsági találkozó majdan itt tárolandó berendezései, tárgyai elég terjedelmesek, nagyméretűek, ezért mindenképp fontos és praktikus a pincei tárolókapacitás kiépítése, és a pincének a lejáró rampán kisteherautóval történő megközelítési lehetősége.
 • Észrevétel II.: az érintett építési terület a régi törökkori pincéktől erősen alápincézett helyszín. Nagy valószínűséggel a tároló pince, garázs kivitelezés földmunkáinál ezek bonyodalmat okozhatnának, ezért feltétlenül fontos tervezői szinten a terület előzetes geodéziai megkutatása, felmérése                   (mérések, próbafúrások).  Honti Imre és Halupka Gábor ennek módjáról konkrét információkkal tudnak szolgálni.
 • Észrevétel III.: az épület energia ellátása (fűtés, melegvíz) már tervezési szinten is feltétlenül megújuló energia legyen. A jelenlegi tapasztalatok szerint mindez ma már igen rentábilisan és hatékonyan működik.
 • Egyéb: a cél tervezési szinten az, hogy ha a jelenlegi raktárak és vizesblokk felújítására belátható időn belül pályázati forrás kerül (erre van reális esély), egy olyan komplexum kerüljön a plébániaudvaron kialakításra, amely XXI. századi színvonalon szolgálja ki az ifjúsági találkozó, a plébánia, az Egyházközség, és a különböző – ebben érintett – közösségek elvárásait.

István atya 25 éves, ezüstmisés jubileuma

 • Időpont: 2018. június 19.
 • Részletek átbeszélése: a következő testületi ülésen

Hirdetéseink 2018. április 1.

 • Köszönjük mindenki segítségét, aki az ünnep lebonyolításában részt vett.
 • Templomunk szekkóinak felújítására a mai vasárnap kérjük a testvérek adományait.
 • Ma, tojásvadászat lesz a plébánia kertben a gyerekeknek a 9, 30 –as szentmise után.
 • Ma 17 órakor öröm-dicsőítés lesz a templomban.
 • Húsvéthétfőn 9 és 18.30–kor lesz szentmise
 • Szeretnénk egy szép húsvéti népszokást feleleveníteni. “Az asszonyok a sírnál” egy hajnali Jézuskeresés, melyet lányok, asszonyok járnak végig. Indulás: Húsvéthétfőn hajnal 4 órakor a templom elől. Részletek a hirdetőtáblán és Maurer Líviánál. Előzetes bejelentkezést kérünk.
 • Szerdán, április 4-én este 8 órakor közéleti beszélgetést szervezünk a Közösségi Házban, amelynek témája: “Részt kell-e vennünk keresztényként a közéletben? Milyen mértékig engedhetjük be az életünkbe, közösségeinkbe azt?” Ezen az estén közösen keressük a választ ezekre a kérdésekre azzal a céllal, hogy keresztény stílusú, érvelésen alapuló párbeszédet indítsunk el a különféle nézetek és álláspontok között. Részletek a plakátokon és a levelezőlistán.
 • Csütörtökön 17.30-kor szent órát tartunk.
 • Pénteken elsőpéntek. 17.30-tól rózsafüzér a templomban! A szentmisét az áprilisban születettekért, a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel.
 • Ima fél óra a békéért a főtéri kereszt alatt április 7. este ¾ 6 – ½ 7-ig.
 • Jövő vasárnap Irgalmasság vasárnapján, egész napos szentségimádás lesz a templomban. Az órák szerinti beosztásra a jelentkezési lap hátul ki van téve. Az Isteni Irgalmasság órájában 15-órakor a Jézus Szíve család imaórát tart.

Hirdetéseink 2018. március 25.

 • Köszönjük mindenki segítségét, aki részt vett templomunk és a Kálvária nagytakarításában
 • Templomunk szekkóinak felújítására még egy alkalommal, húsvétvasárnap kérjük a testvérek adományait.
 • Holnap, hétfőn, az elsőáldozók szüleit szeretettel várjuk a közösségi házba 19 órára
 • Nagycsütörtökön, nagypénteken és húsvéthétfőn nem lesz egész napos Szentségimádás!
 • A szent három napban, a liturgiák előtt nem lesz gyóntatás. Aki még szeretné elvégezni a húsvéti szentgyónását, a hét első napjaiban a szentmisék előtt megteheti, illetve külön időpontot is kérhet az atyáktól.
 • A nagyhéten közös keresztút lesz a kálváriára. Hétfö-Kedd-Szerda-Csütörtök  15-órkor a kálvária alsó kápolnájánál van a találkozó. Aki szeretne, csatlakozhat.
 • Nagycsütörtökön és nagyszombaton az ünnepi liturgikus szertartás után folytatnánk a fehér asztalnál az ünneplést. Csütörtökön kicsit szerényebben, szombaton viszont valóban ünnepi étkekkel ajándékozzuk meg egymást a közösségi házban.
 • Nagypéntek szigorú böjti nap. Nem eszünk húst 14 éves kortól, 18 és 60 év között háromszor eszünk és egyszer lakunk jól. Az esti ünnepi liturgia után taizéi imaóra lesz.
 • Nagyszombaton egész nap nyitva a templom szentsír látogatásra.
 • A nagyszombati körmenet lampionjaira 100 Ft –t szeretnénk majd kérni.
 • Nagyszombat éjszakáján virrasztás és szentségimádás lesz a templomba! Aki már volt hasonlón, az tudja, milyen meghitt éjjel egy órát eltölteni Jézussal. Húsvétkor pedig különleges alkalmunk van a virrasztásra: legyünk az elsők, akik az éjjel/hajnalban feltámadó Jézussal szembetalálkozunk a sírnál! Feliratkozni a hátul kitett lapon lehet.
 • Húsvétvasárnap tojásvadászat lesz a plébánia kertben a gyerekeknek a 9, 30 –as szentmise után.
 • Húsvétvasárnap 17 órakor öröm-dicsőítés lesz a templomban.
 • Szeretnénk egy szép húsvéti népszokást feleleveníteni. “Az asszonyok a sírnál” egy hajnali Jézuskeresés melyet lányok, asszonyok járnak végig. Indulás: Húsvét  hétfőn hajnal 4 órakor a templom elől. Részletek a hirdetőtáblán és Maurer Líviánál. Előzetes bejelentkezést kérünk.
 • Április 8-án Irgalmasság vasárnapján egész napos szentségimádás lesz a templomban. Az órák szerinti beosztásra a jelentkezési lap hátul ki van téve.
 • Irgalmasság Vasárnapjára kilenceddel készüljünk. Nagypéntektől kezdve kilenc napon át imádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét és az adott imát. A padok végén elhelyezzük a kilenced imádságát.

 

 

 

Hirdetéseink 2018. március 18.

 

 • Holnap Szt. József ünnepe lesz. Az esti szentmise után a szószék és főoltár restaurálási kutatási eredményeiről hallhatunk beszámolót a templomban.
 • Nagyböjti két estés lelkigyakorlatunk március 22 –én csütörtökön és 23 –án, pénteken az esti szentmise keretében lesz. Jó alkalom a húsvéti szentgyónásunk elvégzésére is. A lelkigyakorlatot Radnics Zoltán piarista atya tartja. A betegek kenetét 22 –én, csütörtökön a szentmise keretében szolgáltatjuk ki. Aki szeretné felvenni ezt a szentséget, kérjük, hogy a szentgyónását végezze el előtte.
 • Jövő szombaton, március 25 –én lesz templomunk nagytakarítása, illetve a rossz idő miatt elmaradt   Kálvária húsvéti nagytakarítása. Minden segítőkézre szükségünk lesz!
 • Jövő vasárnap virágvasárnap. Reggel 8 órakor és 9, 30 –kor nem lesz szentmise. Aki teheti, kérjük a 9 órai ünnepei barkaszentelési szentmisén vegyen részt. Este csendes szentmise lesz.
 • Katekumen csoport indul. Aki szeretne megkeresztelkedni, elsőáldozni, bérmálkozni felnőtt korában, kérjük hogy István atyánál jelentkezzen

–  Kérjük, az idén beadandó Személyi Jövedelemadó bevallásoknál figyeljünk az adó 1%-ának felajánlására, ugyanis az egyházak esetében a mostani felajánlásokat veszik figyelembe a következő években is az adózó újabb rendelkezéséig. Az elektronikusan beadott bevallás esetében, az adóbevallás tervezetének elfogadása önmagában még nem jelenti az 1 % nyilatkozat megtételét. Továbbá kérjük, hogy mindazok, akiknek bármely ok miatt (pl. családi adókedvezmény) jelenleg nincs fizetendő adójuk, szintén rendelkezzenek az egyház számára az 1 %-ról. Ez azért fontos, mert a támogatások szétosztásakor a nyilatkozatot tevők létszámát és nem befizetett adójukat veszik figyelembe.

–  Templomunk szekkóinak felújítására még egy alkalommal, húsvétvasárnap kérjük a testvérek adományait.

–  A Sigil galériában kiállított, művészeti alkotások, 325 000 Ft –al támogatták templomunk restaurálását. Nagyon köszönjük a felajánlást tevő művészeknek, a támogatóknak és a Sigil galériának is a segítségét.

Hirdetéseink 2018. március 11.

 • Jövő szombaton, március 17 –én lesz 9 órától a Kálvária húsvéti takarítása. Minden segítő kézre szükségünk lesz!
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, így 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban!
 • Nagyböjti két estés lelkigyakorlatunk március 22 –én csütörtökön és 23 –án, pénteken az esti szentmise keretében lesz. Jó alkalom a húsvéti szentgyónásunk elvégzésére is. A lelkigyakorlatot Radnics Zoltán piarista atya tartja. A betegek kenetét 22 –én, csütörtökön a szentmise keretében szolgáltatjuk ki. Aki szeretné felvenni ezt a szentséget, kérjük, hogy a szentgyónását végezze el előtte.
 • Aki szeretne név szerint is imádkozni az elsőáldozókért, ma a 9. 30-as szentmise után, a bejáratnál kihelyezett dobozból kihúzhat a gyerekek közül egy nevet.

Hirdetéseink 2018.március 4.

 •  A katolikus iskolák számára 143. 000 Ft –t gyűjtöttünk múlt vasárnap. Köszönjük mindenki adományát.
 • Ma 17:00-tól nagyböjti zenés dicsőítést tartunk a templomban
 • Szeretnénk értelmi fogyatékos, mozgás sérült emberek számára elindítani a Hit és Fény közösséget. István atya ehhez, a havi alkalmas találkozókhoz vár segítőket.
 • Hétfőn, a márciusban születettekért lesz a szentmise felajánlva. Szeretettel várjuk őket.
 • Jövő vasárnap, az elsőáldozók bemutatása lesz a 9, 30 –as szentmisén.
 • Ha tudunk olyan idős betegről, aki szeretné otthonában elvégezni húsvéti gyónását, jelezzük István atyánál.
 • Jövő héten folytatódik a kórus alatti rész felújítása. Hétfőtől szerdáig 8 és 15 óra között a folyamatos szentségimádás szünetel. Csütörtöktől a megszokott rendben folytatódik.

Hirdetéseink 2018. február 25.

 • Ma a katolikus iskolák számára lesz országos gyűjtés.
 • Ma , a 9, 30 –as szentmise után, a plébánia könyvelését végző Kovács Barna, a közösségi házban beszámolót tart, a plébánia elmúlt évi költségvetéséről és számadásáról.
 • Jövő héten hétfőtől péntekig 8 és 15 óra között nem lesz szentségimádás, a templomban folyó belső munkálatok miatt. Az ezen kívüli időszakban a szentségimádás folytatódik.
 • 2017 őszén újra indult a katekéta és lelkipásztori munkatársképzés Vácott, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, akinek lenne kedve elköteleződni a gyermekek, fiatalok hitoktatása terén vagy akár felnőttek hitének erősítésében. Hasonlóképpen az egyre sokrétűbb plébániai szolgálat is megkívánja a feladatok megosztását. A képzés hároméves, félévenként 13-14 szombaton folynak a tanítási órák, Részletek elérhetők a Főiskola honlapján.
 • Csütörtökön 17,30- kor szent órát tartunk
 • Elsőpéntek lesz a héten. 17.30-tól rózsafüzér. A szentmisét a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra ajánljuk fel.
 • Ferenc pápa írta : « Húsvét tüze. Az Egyház tagjait hívom, hogy lendülettel vágjanak bele a Nagyböjt útjába. Kiváló alkalom lesz idén is erre a „24 óra az Úrért” kezdeményezés, amely arra hív bennünket, hogy a kiengesztelődés szentségét a szentségimádás keretében ünnepeljük meg. Minden egyházmegyében legalább egy templom nyitva fog maradni 24 órára folyamatosan, hogy alkalmat nyújtson a szentségimádásra és a szentségi gyónásra. » Ezért március 9-én, péntek reggel 6 órától szombat este 10 óráig a templomban folyamatos lesz a szentségimádás.. Pénteken: aszentmise után keresztutat tartunk. Fontos, hogy éjszakára se hagyjuk őrizetlenül a templomot. Erre a szolgálatra várjuk pl. az apukákat. Hátul rakunk ki lapot, amin aszentségimádás 1-1 órájára lehet jelentkezni egészen másnap esti mise kezdetéig. Szombaton17- 18 óráig Szilvi néni várja a gyerekeket az Oltáriszentség elé. Szombaton az esti misét követően várunk mindenkit zenés dicsőítésre, mely alatt lehetőség lesz István és Zoli atyánál a húsvéti szentgyónás elvégzésére. Készülvén a gyónásra ajánljuk mindenkinek, hogy írjon egy “Jézus köszönöm…, Jézus bocsáss meg….” lapot, melyet a feloldozás után az atyák összegyűrnek és amikor mindenki elvégezte a gyónását közösen elégetnénk. Mindazok akik kéréseiket, illetve bűneiket letették Jézus elé egy kis mécsessel az oltárhoz mennek és ott mondanák el imájukat.
 • Szeretnénk értelmi fogyatékos, mozgás sérült emberek számára elindítani a Hit és Fény közösséget. István atya ehhez, a havi alkalmas találkozókhoz vár segítőket.
 • Elsőáldozók és szüleik a 9, 30 –as után, kérjük maradjanak itt a templomban.

Hirdetéseink 2018. február 18.

 • Templomunk freskóinak restaurálására múlt vasárnap 500 000 Ft –t gyűjtöttünk. Nagyon köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem eszünk húst. Minden pénteken a szentmise után keresztutat tartunk.
 • Elsőáldozók szüleit szeretettel várjuk a közösségi házba hétfőn, 19 –én, 19 órára.
 • Jövő vasárnap a katolikus iskolák számára lesz országos gyűjtés.
 • Jövő vasárnap, a 9, 30 –as szentmise után, a plébánia könyvelését végző Kovács Barna, a közösségi házban beszámolót tart, a plébánia elmúlt évi költségvetéséről és számadásáról.
 • 2017 őszén újra indult a katekéta és lelkipásztori munkatársképzés Vácott, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Szeretettel várnak minden érdeklődőt, akinek lenne kedve elköteleződni a gyermekek, fiatalok hitoktatása terén vagy akár felnőttek hitének erősítésében. Hasonlóképpen az egyre sokrétűbb plébániai szolgálat is megkívánja a feladatok megosztását. A képzés hároméves, félévenként 13-14 szombaton folynak a tanítási órák, Részletek elérhetők a Főiskola honlapján.
 • Szeretettel hívnak mindenkit Beer Miklós püspök atyával való beszélgetésre új könyvéről Kismaroson, a művelődési házba, hétfőn, február 19-én este 6 órára.
 • Nagyböjti segédanyag hátulról elvihető.