Hirdetéseink 2017. április 23.

 • Ma, 15 órakor szent órát tartunk
 • Nagyon köszönjük mindazok segítségét, akik idén is segítenek templomunk hétvégi nyitva tartásának lehetővé tételében, templomunk bemutatásában. Május 1 – október 29. között szombat és vasárnapi napokon van lehetőség idegenvezetést vállalni Dankai Marikánál. Ha valaki nem szeretne beszélni, írásos anyag rendelkezésre áll magyarul, angolul és németül, a látogatók kezébe adható, csak legyen ott valaki,aki ezt megteszi.
 • A nagyböjti rejtvény leadásának határideje jövő vasárnap a diákmise előtt 10 perccel jár le. A rejtvényeket névvel ellátva a hátul kihelyezett dobozba lehet bedobni.
 • Örömmel hívunk mindenkit a következő Faluközi énekes gitáros dicsőítésre Kismarosra. Ennek időpontja most szerdán Április 26.-án este fél 9-től lesz a Kismarosi templomban.
 • Május 4 –én, csütörtökön, az esti szentmise után, Varga László kaposvári megyéspüspök úr lesz vendégünk, aki a szentségimádásról fog tanítani bennünket. Szeretettel várunk mindenkit. Akik részt vesznek, a folyamatos szentségimádásban külön kérjük, h. lehetőségükhöz mérten jöjjenek el, h. röviden kiértékelhessük az elmúlt időszakot, illetve a nyári folytatás lehetőségéről is szeretnénk szót ejteni.
 • Május 6–án, szombaton 10 – 15 óráig várjuk azokat a fiatalokat lelki napra, akik az Ifjúsági Találkozó rendezésében szeretnének segíteni.
 • Ugyanezen a napon hegyi mise a Kálvárián 16 órakor. Mindenkit várunk !

Liturgia magyarázat 2017. április 23.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! – Ma van Húsvét 2. vasárnapja, vagyis az Isteni Irgalmasság vasárnapja! Most a liturgia magyarázat keretében folytatjuk a katolikus hitünk egyes részeinek ismertetését!

Húsvét 2. vasárnapját – fehérvasárnapot – Szent II. János Pál pápa az isteni irgalmasság vasárnapjának nyilvánította Szent Fausztina nővér magán-kinyilatkoztatása alapján. Elena Kowalska Lengyelországban született, 1925-ben fölvételét kérte az Irgalmas Szűz Nővéreinek zárdájába. Isten rendkívüli kegyelmekkel halmozta el. Jézus Szent Fausztina nővérre bízta irgalmasságának örömhírét.

Jézus fölszólította, hogy hirdesse

 1. a minden embernek szóló isteni irgalmasság kinyilatkoztatását;
 2. szüntelenül kérje ezt az irgalmat mindenki számára;
 3. terjessze az isteni irgalmasság tiszteletét.

Naplójában, Jézus kívánsága szerint, mindent hűségesen följegyzett. Az isteni irgalmasság tiszteletének terjesztése eszközeként Jézus átadott egy képet Szent Fausztina nővérnek, melyen a Szent Szívből áradó két – fehér és piros – sugár az

igazságosság és irgalmasság,

a bűnbánat és a bűnbocsánat,

az áldozat és az engesztelés,

a felebaráti szeretet és az isteni szeretet – szimbóluma.

Az Apostoli Penitenciaria 2002. június 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsút nyerhetnek azok, akik a szokásos feltételeket – gyónás, áldozás, imádság a Szentatya szándékára – teljesítik. A búcsú elnyerésére minden templomban, vagy kápolnában van lehetőség.

Húsvét 2. vasárnapja, magyar népi nevén: Fehérvasárnap

Az ünnep nevét az magyarázza, hogy a megkereszteltek eddig a napig hordták a keresztelési ruhát. Sok helyütt ez az elsőáldozás napja. A napi evangéliumban hármas örömhírt hallunk:

 1. Krisztus először jelent meg megújult, szellemi – de a szenvedés sebeit megőrző – testében az apostolai előtt.
 2. Átadta nekik a megváltó halál első gyümölcsét, a bűnbocsánat hatalmát, s ezzel megnyitotta a kegyelem országát, mely „nekünk készíttetett a világ kezdetétől”.
 3. Húsvét után nyolc nappal, tehát éppen a mai napon, Tamás kételkedését hitre fordította, hogy ezzel nekünk, késői utódoknak is erős bizonyítékot adjon feltámadásáról.

Kedves Testvérek! Most pedig imádkozzunk együtt a Plébános Urunkért, az egykor és most élő papokért, szerzetesekért, szolgálattevőkért, vezetőinkért, ellenfeleinkért, ellenségeinkért, édes magyar hazánkért, magyar nemzetünkért, és Európa keresztény megújulásáért:

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen.

Hirdetéseink 2017. április 16.

 • Köszönjük mindenki segítségét, aki részt szebbé tette közösségünk húsvétját!
 • Húsvéthétfőn nem lesz egész napos Szentségimádás! Szentmise 9 és 18, 30 –kor lesz
 • Ma, a 9, 30 –as szentmise után tojásvadászat lesz a plébánia kertben a gyerekek.
 • Ma, 16 órakor öröm-dicsőítés a templomban.
 • Szombaton, április 22 –én, Vácott ministráns találkozó lesz. Aki még nem jelentkezett, Gável Péternél legyen szíves minél előbb jelentkezni.
 • Jövő vasárnap, Isteni Irgalmasság ünnepén 15 órakor szent órát tartunk.
 • Nagy öröm számunkra, hogy elkészült templomunk bejárati és kórus alatti, illetve s kórus mellvéd szekkóinak helyre állítása. Szeretnénk megköszönni Nagymaros Város Képviselőtestületének nagylelkű, 700 000 Ft –os támogatását, amellyel hozzájárult a helyreállításához. Külön szeretnénk megköszönni Petrovics László polgármester úrnak a közbenjárását, hogy a Váci Püspökségtől hasonló összegű támogatásban részesülhettünk.
 • Jövő hét péntek, 3. péntek, igy 17.30-tól engesztelő rózsafüzér a templomban.

Liturgia magyarázat 2017. április 16.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! – Ma van Húsvét Vasárnapja, Krisztus feltámadása! Most a liturgia magyarázat keretében folytatjuk a katolikus hitünk egyes részeinek ismertetését!

Ez az a nap, melyet az Úr szerzett, alkotott nekünk, örvendezzünk és vigadjunk rajta! Felértünk a győzelem hegyére, a világosság győzött a sötétség felett, az élet a halál felett!

Krisztus a saját erejéből – az Atyával közös Istensége erejével – föltámadott a sírból. Ezzel igazolta Istenségét, igazolta tanítását, igazolta, hogy saját akaratából tette le az életét nagypénteken, és hatalma van fölvenni azt. Azt mondta: „Rontsátok le ezt a templomot – ezt saját testének templomára értette – és én harmadnapra fölépítem azt.

Húsvétkor támadt fel a bűn és sötétség halálából az emberiség és minden egyes ember. „Ahogy Krisztus a halottaiból feltámadt, úgy járjunk mi is az életnek új útjain – mondta Szent Pál apostol. Ennek tanúbizonyságai voltak az ősegyházban a Húsvét éjszakáján megkereszteltek, akik fehér ruhába öltözve jöttek vasárnap, és az egész héten át a szentmisére. A megtérésük első buzgósága a hívők közösségét is megerősítette a keresztény életben, s ma is át kell mindnyájunknak élni a lelki föltámadás örömét.

Krisztus feltámadása magában hordja valamennyiünk testi föltámadásának ígéretét és zálogát. Krisztus nem önmagáért támadt föl, hiszen Istenségének nem árthatott a halál, hanem azért, hogy a föltámadt szent emberségén át reánk is kiárassza a feltámadás erejét. Ezért Húsvét a keresztény reménységnek, az örökkévalóságba beletekintő bizakodásnak ünnepe.

Ezekben a szent napokban elmélkedjünk Urunk megváltó haláláról, szenvedéstörténetéről, isteni ajándékairól. Testvéri örömmel, egymás felé kinyílva, „kitágult lélekkel” ünnepeljük a Húsvétot. Ne feledjük el Pál intelmét: „Ha Krisztussal feltámadtatok, az odafenn-valókat keressétek!”. Időzzünk tehát minél többet a feltámadt Krisztus társaságában! Ugyanakkor a természetes örömöket is beépíthetjük természetfölötti vigasságunkba. Az Egyház elfogadja az ünnepi étkezések szépségét, s ezért ha a húsvéti asztal javait vasárnap reggel a pap elé visszük, Ő megáldja azokat. – Ez a tojás-, hús- és egyéb étel-áldás!

A húsvéti ujjongásnak legmagasabb pontja a nagymise! Minden, ami a szent három-nap alatt szóban, tettben, előképben megjelent, az most titokzatos valóság és jelenlét: „Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk föláldoztatott”, s mi most a szent lakomában egyesülhetünk vele. Az oltár ünnepi díszben fénylik – kezdjük meg hát az allelujás szentmisénket!

Kedves Testvérek! Most pedig imádkozzunk együtt a Plébános Urunkért, az egykor és most élő papokért, szerzetesekért, szolgálattevőkért, vezetőinkért, ellenfeleinkért, ellenségeinkért, édes magyar hazánkért, magyar nemzetünkért, és Európa keresztény megújulásáért:

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen.

 

Hirdetéseink 2017. április 9.

 • Köszönjük mindenki segítségét, aki részt vett a templom takarításban.
 • A múlt vasárnap templomunk bejárati, szekkóinak felújítására 531.500 Ft –t gyűjtöttünk. Köszönjük mindenki segítségét.
 • Holnap, hétfőn 19 órára várjuk az elsőáldozók szüleit a közösségi házba.
 • Nagycsütörtökön, nagypénteken és húsvéthétfőn nem lesz egész napos Szentségimádás!
 • Nagycsütörtökön és nagyszombaton az ünnepi liturgikus szertartás után folytatnánk a fehér asztalnál az ünneplést. Csütörtökön kicsit szerényebben, szombaton viszont valóban ünnepi étkekkel ajándékozzuk meg egymást a közösségi házban.
 • Nagypéntek szigorú böjti nap. Nem eszünk húst 14 éves kortól, 18 és 60 év között háromszor eszünk és egyszer lakunk jól.
 • Nagyszombaton egész nap nyitva a templom szentsír látogatásra.
 • A nagyszombati körmenet lampionjaira 100 Ft –t szeretnénk majd kérni.
 • Húsvétvasárnap tojásvadászat lesz a plébánia kertben a gyerekeknek a 9, 30 –as szentmise után.
 • Húsvétvasárnap 16 órakor öröm-dicsőítés lesz a templomban.

NAGYCSÜTÖRTÖK:       – 8, 00 -kor Jeremiás Siralmai és a vezeklők visszafogadása.

– 10 órakor krizmaszentelési szentmise Vácott, melyen a résztvevő közel 100 pap megújítja a papszenteléskor tett ígéretét. Ezen a Szentmisén szenteli meg a püspök az olajokat és a krizmát.

– 18, 30 -kor az Utolsó Vacsora emlékmiséje, ezen a Szentmisén mindenkit hív Jézus a Szentáldozásra.

– A Szentmise után éjfélig csendes szentségimádás, illetve a közösségi házban ünnepi agapé majd a búcsúbeszéd felolvasása a templomban, ahol éjfélig lehet virrasztani.  A búcsúbeszéd felolvasása utána indulunk az éjszakai keresztútra. Öltözzünk melegen.

NAGYPÉNTEK:       – 9 órakor Jeremiás Siralmai

– 15 órakor Keresztút a kálvárián

– 18, 30 -kor ünnepi nagypénteki liturgia

NAGYSZOMBAT:    – 9 órakor Jeremiás Siralmai

– Napközben a templom egész nap nyitva szentsír látogatásra

– 20, 00 -kor Húsvéti vigília szertartás, utána agapé a közösségi házban.

HÚSVÉTVASÁRNAP:     8,      9, 30          18, 30

HÚSVÉTHÉTFŐN:              9 és 18, 30 -kor lesz szentmise

Hirdetéseink 2017. április 2.

 • A délelőtti szentmisék után, Arlóban és környékén gyűjtött és feldolgozott gyógyfüveket és csipkebogyó-lekvárt kínálnak. Ezeket az ottani igen szegénysorban élő családok készítették.. Aki szívesen felajánl cipőt, ruhaneműt, tartós élelmiszert, tanszert, ezeket is hálásan fogadjuk.
 • Köszönjük mindenki segítségét, aki részt vett a Kálvária takarításban
 • Templomunk húsvéti nagytakarítás április 8 –án, szombaton lesz. Minden szorgos kézre számítunk.
 • A mai vasárnap templomunk bejárati, kórusalatti szekkóinak a felújítására szeretnénk kérni mindenki segítségét.
 • A pasztorális tanács havonta közös szentségimádásra hív bennünket városunkért, közösségünkért. A következő alkalom, április 3 –án, hétfőn 19 órakor lesz a templomban.
 • Minden hónap első hétfőjén, annak a hónapnak a születésnaposaiért lesz a szentmise. Szeretettel hívjuk az áprilisban születetteket hétfőn az esti szentmisére.
 • Első péntekenként, így a héten is, a folyamatos szentségimádásban résztvevőkért és szándékaikra lesz  szentmise.
 • Virágvasárnap 9 órakor lesz az ünnepi barkaszentelési szentmise. Aki teheti kérjük  lehetősége szerint ezen vegyen részt. Este 18, 30 –kor csendes szentmise lesz.
 • Csütörtökön 17,30-kor szent órát tartunk.
 • A húsvéti gyónásunkat ne halasszuk az utolsó pillanatra. Zoltán atyánál napközben bármikor elvégezhető a szentgyónás. István atya misék előtt fél órával gyóntat, de lehet külön megbeszélt időpontban is menni hozzá.
 • Péntek, 1. péntek, igy 17.30-tól engesztelő rózsafüzér.
 • Hittanos foci indul vasárnaponként délután 3-tól 5-ig a plébánián. Ma lesz az első alkalom. Várjuk a fiúkat!
 • A közösségi házban lévő bármilyen programot, rendezvényt, foglalkozást Dániel Gabival kell egyeztetni, írásban, vagy e-mailben elküldeni a foglalást! A foglalás a visszajelzés után válik érvényessé. Mindez vonatkozik az évi rendszerességgel ismétlődő rendezvényekre is. Amíg a rendezvény szervezője nem jelzi írásban az igényt, a ház nem számol a programmal, és ha a késői foglalás miatt az adott időpont már lekötött, az illetőnek kell alkalmazkodnia, és új időpontot keresnie.

Liturgia magyarázat 2017. április 2.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! – Ma van a Nagyböjt 5. vasárnapja! Most a liturgia magyarázat keretében folytatjuk a katolikus hitünk egyes részeinek ismertetését!

Ma van a Nagyböjt 5. vasárnapja (magyar népi nevén: Feketevasárnap)

Még 14 nap van Húsvétig. Az Egyház zsolozsmája így mondja: „Ezek azok a napok, amelyeket meg kell ülnötök a maga idejében, a 14. napon lesz az Úr Pászkája, s a 15.-en ünneplitek a Magasságbeli Úr főünnepét.” A liturgiában egyre erősebben rajzolódik ki a SZENVEDŐ KRISZTUS képe, megjelenik előttünk a Fájdalmak Férfia. Sírjunk miatta és vegyünk részt fájdalmaiban.

Az eltakart keresztről:

Az Egyház régi szokása, hogy e naptól fogva Nagypéntekig eltakarja a kereszteken a Megváltó alakját. Erre a szokásra többféle magyarázat van:

Magyarországon a középkorban minden képet, szobrot és feszületet fekete lepellel takartak el, innét ered a „Feketevasárnap” elnevezés. A századok során aztán ez a lepel a nagyböjt általános színét vette magára, lila lett. A képeket, szobrokat eltakarjuk, amint virággal sem díszítjük a templomot, úgy ezekkel sem akarjuk ékesíteni az Isten házát, mert az egyre közeledő Nagyhéten csak a legfontosabbakra akarunk figyelni.

Egyes korokban az ékkövekkel díszített keresztet is el akarták fedni, mint a Nagyhéttől idegen pompát. El akarták fedni a keresztet azért is, hogy ne váljék megszokottá. Nagypénteken majd a kinyilatkoztatás erejével jelenik meg előttünk a lepel alól lassanként előtűnő kereszt, rajta a megölt Istenfiával. Addig azonban, a szenvedés eme két hetében nem látjuk a keresztet, mégis ünnepeljük.

A letakarásnak van egy másik, manapság elfeledett, azonban nagyon ősi és mélyen emberi oka, értelme. A szentet eltakarjuk, mert azt az emberi szem nem képes felfogni. Az ókori Kelet vallásaiban ugyanúgy megtaláljuk ezt a motívumot, mint az Ószövetségi Szent Sátornál, Mózes elfödött arcánál.

A liturgiában ma is megmaradt a cibóriumra akasztott vélum, azaz kis selyem köpeny, a szentségi áldáskor használt vélum – a pap selyem stólája, és egyes helyeken a tabernákulum előtti fátyol használatában. A letakart kereszt jelzi, hogy alatta valami első látásra nem érthető, magán túlmutató jel, szentség van! Nagypénteken majd szentségként, kegyelemközvetítőként jelenik meg a Kereszt. Erről beszél a szentmisében a prefáció is: „a Kereszt kimondhatatlan ereje hirdeti Krisztus győzelmét a világ felett”. Ez a kimondhatatlanság, misztérium-jelleg jelenik meg a kereszt letakarásában.

Kedves Testvérek! Most pedig imádkozzunk együtt a Plébános Urunkért, az egykor és most élő papokért, szerzetesekért, szolgálattevőkért, vezetőinkért, ellenfeleinkért, ellenségeinkért, édes magyar hazánkért, magyar nemzetünkért, és Európa keresztény megújulásáért:

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen.

Képviselő-testületi jegyzőkönyv 2017. március 7.

A Nagymarosi Egyházközség  Gazdasági Tanácsa és Pasztorális Tanácsa közös ülésének jegyzőkönyve

Pasztorális tanács eskütétel

 • A Pasztorális Tanács tagjainak esküt kell tennie. Mivel 2018-ban a jelenleg regnáló Egyháztanács mandátuma is lejár, István atya az eskütételt az újonnan felálló Gazdasági Tanács tagjainak eskütételével köti össze.

Új taggal bővült a Gazdasági Tanács

 • István atya javaslatára és a testület teljes egyetértésével mostantól Honti Imre is a Gazdasági Tanács tagja.

A 2016-os költségvetési elszámolás elfogadása

 • Kovács Barna elkészítette, és jóelőre elküldte a tavalyi év pénzügyi adatait tartalmazó beszámolót.
 • Mindkét Tanács az előterjesztett anyagot  egyhangú szavazással elfogadta.
 • Egyúttal kifejezte köszönetét Barnának és Ivettnek, amiért már évek óta lelkiismeretesen és nagy alapossággal felügyelik az Egyházközség pénzeinek  mozgását, könyvelését.

Közösségi ház – udvar

 • Felmerült, hogy az udvar megnagyobbítása céljából le kellene bontani a Karitász raktár felé lévő téglakerítést, hogy az ottani használaton kívüli udvar egy részét is bevonjuk a köziház udvarhasználatába.
 • Egyúttal az is felvetődött, hogy rendbe kellene hozni a belső udvari verandát, homlokzatot, és az udvart (gyeppótlás, virágosítás)
 • Döntés: Maurer János és Halupka Gábor e tárgyban már készített és benyújtott a közelmúltban pályázatot. Várjuk meg ennek végeredményét, és ennek függvényében vigyük tovább az ügyet.

Templom szekkó restaurálás

 • A kórus mellvéd és a kórus alatti rész restaurálása várhatóan március végéig elkészül. A hátsó bejárati rész is – időjárás függvényében – valamikor tavasszal kerül felújításra.
 • A középső részek folytatása jövőre lehet esedékes

Plébéniai gondnok

 • Mostantól Jórász Öcsi látja el a plébánia, templom, köziház gondnoki teendőit napi 2 órában, az irodai órákkal megegyező időpontban.
 • Problémát jelezni, feladatot adni: István atyán, Kanyó Ágin keresztül lehetséges.

Kálváriai világítás kezelése húsvétkor – Zoltai Zsolti örökének átvétele

 • Honti Imre vállalja a feladat átvételét. Első alkalommal Maurer János segít, és átadja neki a szükséges információkat.

Kálvária takarítás

 • A takarítás idei időpontja: április 1. Koordinálja: Maurer János.
 • Feltétlenül hirdetni kell!
 • Felvetődött, hogy idén adjunk ennek közösségi jelleget: „családi takarítás” címszóval. Kezdés 9-kor közösen a templomban imával.
 • A délelőtt folyamán legyen közös teázás, zsíroskenyerezés.  Szervezi: Zoller Andrea

Hegyi mise – Bergmesse

 • Ivor Anikó változatlanul vállalja az esemény szervezését, de kellene az egyházközség részéről is egy felelős, aki gazdája a rendezvénynek.  Erre István atya felkéri Tóth Bencét.
 • Tennivalók: Felolvasók, személyes könyörgések megszervezése
 • Padok, asztalok, oltár terítő, liturgikus eszközök (bor, kehely, ostya, miseruha, stb.) helyszínre juttatása.
 • Ásványvíz, pogácsa , müa. poharak, szalvéta intézése
 • A padok – asztalok szállításában segít: Heininger Ferenc

A templom szentély megújítása

 • a szentély külső szemmel nézve kicsit „szedett-vedett”, eklektikus . A bútorok stílusa keveredik, a szőnyegek többfélék, az oltár dobogó lelakott, az oltár sem dísze igazán a szentélynek, a kőburkolat  konyhai szintű.  A  2020-as Eucharisztikus kongresszusra szeretné, ha megújulna a szentélyünk.  Ez ügyben együttgondolkodásra kéri a Tanácsokat.
 • Azonnali visszajelzések. Kérjük ki a hívek véleményét.
 • Kőburkolat cseréje szép márvány vagy mészkő lapokra – igen
 • Főoltár cseréje – igen, de az angyalok maradjanak
 • A többi bútor  – ambó, szembe oltár, kis asztal (bornak, víznek),  papi „trónus” – egyelőre maradjon, hiszen azok ~ 25-30 éve egységes stílusban készültek.

Hirdetéseink 2017. március 26.

 • A 9, 30 –as mise után a templomban lesz lehetőség találkozni Fábry Kornél atyával, a 2020 –as Eukarisztikus Kongresszus főtitkárával.
 • Ágnes nővérék idén is eljönnek, h. betegegeinkért imádkozzanak. Április 1 –én, szombaton 15 órától a szentmisével bezárólag lesz az imadélután, közbenjárás a betegeinkért. Az esti szentmisén lesz a betegek szentsége kiszolgáltatva. Aki szeretné felvenni a betegek kenetét, a szentgyónását kérjük végezze el előtte.  Másnap Arlóban és környékén gyűjtött és feldolgozott gyógyfüveket és csipkebogyó-lekvárt kínálnak. Ezeket az ottani igen szegény sorban élő családok készítették. Adományikkal az ő megélhetésüket, a fiatalok iskoláztatását segíthetik. Aki szívesen felajánl cipőt, ruhaneműt, tartós élelmiszert, tanszert, ezeket is hálásan fogadjuk.
 • Ugyanezen a napon, április 1 -én Kálvária takarításra hívunk mindenkit sok szeretettel. Zoltai Zsolti eddig néhány lelkes részvevővel, de alapvetően a családjával takarította a húsvéti ünnepekre. Ezt a stafétát is át kell vennünk Zsoltitól. Szeretnénk a takarításnak közösségi jelleget adni, a következő címszóval:  „családi takarítás a Kálvárián”. Kezdés 9-kor közösen a templomban imával. A délelőtt folyamán lesz közös teázás, zsíros kenyerezés.  Szeretettel várjuk a gyerekeket is, h. belenőjenek ilyen módon  is  a közösségünkbe és magukénak érezzék a templomot, és mind azt ami szent hely a városunkban. A fiataloknak meghirdetett Ifjúsági találkozó lelkinap más időpontra kerül.
 • Templomunk húsvéti nagytakarítás április 8 –án, szombaton lesz. Minden szorgos kézre számítunk.
 • Templomunk bejárati, kórusalatti szekkóinak a felújítására még egy alkalommal, jövő vasárnap szeretnénk kérni mindenki segítségét. A munkálatok 1,4 millió forintban kerülnek. Eddig 400 ezer forint adomány gyűlt össze. Köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • A közösségi házban lévő bármilyen programot, rendezvényt, foglalkozást Dániel Gabival kell egyeztetni, írásban, vagy e-mailben elküldeni a foglalást! A foglalás a visszajelzés után válik érvényessé. Mindez vonatkozik az évi rendszerességgel ismétlődő rendezvényekre is. Amíg a rendezvény szervezője nem jelzi írásban az igényt, a ház nem számol a programmal, és ha a késői foglalás miatt az adott időpont már lekötött, az illetőnek kell alkalmazkodnia, és új időpontot keresnie.
 • Könyvbemutató beszélgetés lesz Beer Miklós püspök atyával nemrég megjelent interjúköteteiről március 31-én pénteken este 6 órakor Kismaroson a művelődési házban. Mindenkit szeretettel várnak.
 • Örömmel hívunk mindenkit a következő Faluközi imára Nagymarosra. Ennek időpontja most szerdán Március 29-én este fél 9-től lesz a templomban. A nagymarosi folyamatos szentségimádásba kapcsolódva énekekkel dicsérjük majd az Urat.

 

Hirdetéseink 2017. március 19.

 • Nagyböjt péntekjein. 14 évtől nem eszünk húst, az esti szentmise után keresztutat végzünk.
 • Március 20 –án hétfőn Szent József, szombaton 25 –én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz.
 • Nagyböjti lelkigyakorlat lesz március 23 csütörtök és 24 pénteken a 18, 30 –as szentmise keretében, melyet Rolik Róbert Vác- Deákvári esperes plébános tart. Jó alkalom a húsvéti gyónás elvégzésére.
 • Március 26 –án, vasárnap a délelőtti szentmiséket Fábry Kornél atya, a 2020 –as Eukarisztikus Kongresszus főtitkára fogja tartani. A 9, 30 –as szentmise után lesz lehetőség találkozni vele a közösségi házban.
 • Előre hirdetjük, h. Ágnes nővérék a tavalyihoz hasonlóan idén is eljönnek, h. betegegeinkért imádkozzanak. Április 1 –én, szombaton délután lesz az imadélután, másnap az általuk készített lekvárok, fűszernövények a délelőtti szentmisék után megvásárolhatóak.
 • Április 1 –én szombaton, 10 – 14 óráig szeretettel várjuk a Közösségi házba azokat a fiatalokat, akik a tavaszi Ifjúsági Találkozóban segítőként szeretnének tevékenykedni.
 • Immár lassan egy éve tart a misekuckó. Köszönjük azok áldozatát, akik a szentmisék prédikációja alatt a gyerekekkel foglalkoznak.
 • Templomunk bejárati, kórusalatti szekkóinak a felújítására még egy alkalommal, két hét múlva vasárnap szeretnénk kérni mindenki segítségét. A munkálatok 1,4 millió forintban kerülnek. Eddig 400 ezer forint adomány gyűlt össze. Köszönjük mindenki nagylelkűségét.
 • Évente két alkalommal, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóval párhuzamosan megrendezésre kerül a Gyerekmaros, 5 – 600 gyerek részvételével, immár lassan 20 éve. Ez most veszélybe került, mert a szervezőknek nincs elég csoport vezetője a gyerekek mellé. Szeretnénk továbbítani a szervezők segély kiáltását. Ha nincs elég csoportvezető, akkor be kell fejezni a Gyerekmaros programját, mert csoportvezetők nélkül felelőtlenség ennyi ránk bízott  gyereket irányítani. A segítségetekre volna tehát szükség. Aki május 20 -án, szombaton tudna segíteni a gyerekmaros munkájában, mint csoportvezető és elmúlt 16 éves /felső korhatár nincs/. a gyerekmaros honlapján jelentkezhet.
 • Jövő hétvégén női lelkigyakorlat. Hordozzuk őket imáinkban.