Liturgiamagyarázat 2016. december 25.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek! – Ma Karácsony napja van, Jézus Krisztus születése! Most folytatjuk a liturgia magyarázatokat, katolikus hitünk egyes részeinek ismertetését!

Mi a Karácsony tartalma? Jézus hármas születése.

 1. Az örök születés: a Szentháromságban minden idők előtt született a második isteni Személy, az isteni Ige az Atyától, anya nélkül. „Kezdetben volt az Ige..,” Erre utal a zsoltár; „Az Úr mondá nékem: én Fiam vagy Te!”
 1. A földi születés: Isten elküldte egyszülött Fiát az emberiség megváltására. Időben született szűz anyától, apa nélkül. „Az Ige testté Iőn és miköztünk lakozék.” erre utal a jövendölés: „Gyermek született nékünk, és Fiú adatott nékünk!”
 1. A Kegyelmi születés: Jézus születése nem egy rég elmúlt történeti tény, melyhez semmi közünk. Ő a liturgiában minden évben megújítja születését, újból és újból megszületik hívei szívében, hogy amint ő az Atya egyszülött Fia, úgy mi is elnyerjük a fogadott fiúságot. „Mindazoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, azoknak … akik Istenből születtek.”

Mi jellemzi a karácsonyi lelkületet?

 1. A megtestesülés hit-titkába merült tekintettel szemléljük Isten ajándékát – belőle megilletődött tisztelet és ünneplő örvendezés fakad.
 2. Felismerjük saját istengyermekségünk méltóságát – ez örömmel, de egyúttal felelősségérzettel tölt el, hiszen a nemesség kötelez.
 3. Felismerjük a keresztény testvériség értékét, hiszen ugyanabban az istengyermekségben részesültünk mindnyájan.

A Karácsonyhoz kapcsolódó legfontosabb hitigazságok:

 1. A második isteni Személy az Atya egyszülött Fia, az ő dicsőségének képmása.
 2. Az Atyával egyenlő isteni természetet birtokol, az Atyával egyenlően Úr, örökkévaló, mindenható.
 3. Benne és általa teremtett mindent az Atya.
 4. Őt semmi sem kényszerítette arra, hogy emberré legyen, az Ő boldogságához semmit sem adhatott hozzá a megtestesülése.
 5. Irántunk való ingyenes kegyelméből, irgalmas szeretetéből választotta az emberiség megváltásának e csodálatos módját.
 6. Emberré lett, nemcsak hogy az elveszett ártatlanságunkat visszaszerezze, hanem hogy szent embersége által számunkra közvetítse az isteni életet.
 7. „Az Isten emberré lett, hogy az ember istené legyen” – mondják merész fogalmazással az egyházatyák.

 Kedves Testvérek! Most pedig imádkozzunk együtt a Plébános Urunkért, az egykor és most élő papokért, szerzetesekért, szolgálattevőkért, vezetőinkért, ellenfeleinkért, ellenségeinkért, édes magyar hazánkért, magyar nemzetünkért, és Európa keresztény megújulásáért:

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, Te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!” Amen.